Logo
 SFTP ทำงานอย่างไร

Articles / Universal

SFTP ทำงานอย่างไร

SFTP ทำงานอย่างไร

Published on August 18, 2023

การทำงานของ SFTP (Secure File Transfer Protocol)

1. บทนำ

SFTP (Secure File Transfer Protocol) เป็นโพรโตคอลที่ใช้ในการถ่ายโอนไฟล์ระหว่างเครื่องแม่ข่ายและเครื่องผู้ใช้งานผ่านทางเครือข่ายอันไม่ปลอดภัย โดย SFTP มีความปลอดภัยสูงและใช้การเข้ารหัสข้อมูลระหว่างการถ่ายโอน

2. ขั้นตอนการทำงาน

  1. การเชื่อมต่อ: เครื่องผู้ใช้งานใช้โปรแกรม SFTP client เพื่อเชื่อมต่อกับเครื่องแม่ข่ายผ่านทางเครือข่าย ผู้ใช้จะระบุที่อยู่ IP หรือชื่อโฮสต์ของเครื่องแม่ข่ายที่ต้องการเชื่อมต่อ

  2. การรับรองตัวตน: เครื่องแม่ข่ายจะตรวจสอบความถูกต้องของผู้ใช้งานผ่านการใส่รหัสผ่านหรือการใช้คีย์ SFTP สาธารณะและเอกสารส่วนตัว

  3. การถ่ายโอนไฟล์: เมื่อการเชื่อมต่อได้รับการยอมรับ ผู้ใช้งานสามารถส่งหรือรับไฟล์ระหว่างเครื่องแม่ข่ายและเครื่องผู้ใช้งานผ่านทาง SFTP

  4. การเข้ารหัสข้อมูล: SFTP จะเข้ารหัสข้อมูลที่ถูกส่งและรับผ่านทางเครือข่ายเพื่อป้องกันการดักจับข้อมูลระหว่างการถ่ายโอน

3. ความปลอดภัย

SFTP มีความปลอดภัยสูง เนื่องจากมีการใช้การเข้ารหัสข้อมูลระหว่างการถ่ายโอน และมีระบบการรับรองตัวตนแบบสองชั้น

4. การใช้งาน

SFTP มีการใช้งานแพร่หลายในสิ่งต่าง ๆ เช่น:

  • การถ่ายโอนไฟล์ระหว่างเครื่องแม่ข่ายและเครื่องผู้ใช้งาน
  • การจัดการไฟล์ระยะไกล
  • การสำรองข้อมูลบนเครื่องแม่ข่าย

5. ความแตกต่างระหว่าง SFTP กับ FTPS

SFTP และ FTPS เป็นโพรโตคอลที่ใช้ในการถ่ายโอนไฟล์ที่ปลอดภัย แต่มีข้อแตกต่าง โดย SFTP ใช้ SSH เป็นพื้นฐานในการทำงาน ในขณะที่ FTPS ใช้ SSL/TLS สำหรับความปลอดภัย

6. สรุป

SFTP เป็นโพรโตคอลที่ช่วยให้การถ่ายโอนไฟล์ระหว่างเครื่องแม่ข่ายและเครื่องผู้ใช้งานผ่านทางเครือข่ายเป็นไปอย่างปลอดภัยและเข้ารหัสข้อมูล นอกจากนี้ยังมีความสามารถในการจัดการไฟล์ระยะไกลอีกด้วย

Logo

100/280 Soi 17, Delight Village, Bang Khun Thian - Chaitalay, Phanthai Norasing, Samut Sakhon 74000


Copyright © 2024 DriteStudio All Rights Reserved.

😾 😃 💍
Chat with us.