Logo
การตั้งค่าและการแก้ไขปัญหา Cron Jobs

Articles / Universal

การตั้งค่าและการแก้ไขปัญหา Cron Jobs

การตั้งค่าและการแก้ไขปัญหา Cron Jobs

Published on August 19, 2023

การตั้งค่าและแก้ไขปัญหา Cron Jobs

1. ตั้งค่า Cron Jobs

เพิ่ม Cron Job

 1. เปิด Terminal หรือ Command Prompt บนเซิร์ฟเวอร์
 2. พิมพ์คำสั่ง crontab -e เพื่อแก้ไขไฟล์ Cron Jobs
 3. เพิ่มบรรทัดใหม่เพื่อกำหนด Cron Job โดยใช้รูปแบบ: /path/to/command

เปลี่ยน /path/to/command เป็นที่อยู่ของสคริปต์หรือคำสั่งที่ต้องการรัน

 1. บันทึกและออกจากเอดิเตอร์ Cron

รูปแบบของ Cron Schedule

 • * คือค่าที่เป็นทุก ๆ หน่วยเวลา
 • */n คือทุก n หน่วยเวลา (เช่น */5 คือทุก 5 นาที)
 • n คือหน่วยเวลาที่เจาะจง (เช่น 0, 15, 30 คือนาทีที่ 0, 15, 30)

2. แก้ไขปัญหา Cron Jobs

ตรวจสอบ Log Files

 1. เปิด Terminal หรือ Command Prompt
 2. ใช้คำสั่ง grep CRON /var/log/syslog เพื่อแสดงข้อมูลเกี่ยวกับ Cron Jobs ที่ถูกเรียกใช้

ตรวจสอบคำสั่งและเส้นทาง

 1. ตรวจสอบว่าคำสั่งใน Cron Job ถูกต้องและสามารถทำงานได้
 2. ตรวจสอบเส้นทางและการอ้างถึงไฟล์ในคำสั่งว่าถูกต้องหรือไม่

ตรวจสอบสิทธิ์การเข้าถึง

 1. ตรวจสอบว่าสคริปต์หรือไฟล์ที่ใช้ใน Cron Job มีสิทธิ์การเข้าถึงที่เพียงพอ
 2. ใช้คำสั่ง chmod เพื่อปรับสิทธิ์การเข้าถึงของไฟล์

ตรวจสอบตัวแปรแวดล้อม

 1. ตรวจสอบว่า Cron Job ได้ตั้งค่าตัวแปรแวดล้อมที่จำเป็นในการทำงานของคำสั่ง
 2. แนะนำให้ใช้เตือนออกมาเป็นไฟล์ Log เพื่อตรวจสอบปัญหา

ตรวจสอบอีเมล์แจ้งเตือน

 1. ในบางกรณี Cron Job อาจส่งอีเมล์แจ้งเตือนเมื่อทำงานล้มเหลว
 2. ตรวจสอบว่าอีเมล์แจ้งเตือนถูกส่งไปที่ที่ถูกต้องหรือไม่

3. ตัวอย่าง Cron Jobs

ตัวอย่างการตั้งค่า Cron Job

/usr/bin/php /path/to/script.php

ตัวอย่างการใช้คำสั่งแบบหลายครั้งใน Cron Job

0 3 * * 1,3 /path/to/script1.sh
30 2 * * * /path/to/script2.sh

ตัวอย่างการใช้คำสั่งแบบเวลาที่ตายตัว

@daily /path/to/daily-script.sh
@hourly /path/to/hourly-script.sh

4. แนะนำ

 • ทดสอบ Cron Job ก่อนนำไปใช้งานจริง
 • ใช้เส้นทางแบบสมบูรณ์ในคำสั่ง Cron Job
 • จัดเก็บสคริปต์และไฟล์ที่ใช้ใน Cron Jobs ในเส้นทางที่เหมาะสม
 • อ่านคู่มือหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม
Logo

100/280 Soi 17, Delight Village, Bang Khun Thian - Chaitalay, Phanthai Norasing, Samut Sakhon 74000


Copyright © 2023 DriteStudio All Rights Reserved.

🙁 😟 🥴
Chat with us.