Logo
Proxy คืออะไร

Articles / Proxy

Proxy คืออะไร

Proxy คืออะไร

Published on August 12, 2023

Proxy คืออะไร

Proxy ในบริบทเทคโนโลยีข้อมูล (IT) หมายถึง "proxy server" ซึ่งเป็นเซิร์ฟเวอร์ที่ทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการรับส่งข้อมูลระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้และเซิร์ฟเวอร์ปลายทาง

ความสำคัญของ Proxy Server

  1. ความปลอดภัย: สามารถกรองและกันการเข้าถึงเว็บไซต์หรือเนื้อหาที่ไม่ปลอดภัย และปกป้องเครือข่ายภายในจากการโจมตีจากภายนอก
  2. เพิ่มประสิทธิภาพ: มีความสามารถในการเก็บข้อมูลที่ถูกเข้าถึงบ่อย ๆ เอาไว้ใน cache เพื่อเร็วขึ้น
  3. การควบคุมและการเฝ้าดู: องค์กรสามารถควบคุมและเฝ้าดูการใช้งานอินเทอร์เน็ตของพนักงาน
  4. เข้าถึงเนื้อหาที่ถูกบล็อก: ผู้ใช้ที่อยู่ในประเทศที่มีการบล็อกสามารถใช้ proxy server เพื่อเข้าถึงเนื้อหานั้น ๆ

ข้อควรระวัง

เมื่อใช้งาน proxy server ควรระวังเรื่องความปลอดภัยของข้อมูล, ความเป็นส่วนตัว, และการเพิ่ม latency ในการเชื่อมต่อ

Logo

100/280 Soi 17, Delight Village, Bang Khun Thian - Chaitalay, Phanthai Norasing, Samut Sakhon 74000


Copyright © 2024 DriteStudio All Rights Reserved.

🤒 😌 😘
Chat with us.