Logo
Reverse Proxy ต่างจาก proxy ปกติอย่างไร

Articles / Proxy

Reverse Proxy ต่างจาก proxy ปกติอย่างไร

Reverse Proxy ต่างจาก proxy ปกติอย่างไร

Published on August 13, 2023

Forward Proxy (Proxy ปกติ)

ในสถานการณ์ปกติ, ผู้ใช้งานภายในองค์กรจะต้องการเข้าถึงข้อมูลหรือเว็บไซต์บนอินเทอร์เน็ต, แต่อาจต้องการซ่อนตัวตน, ควบคุมการเข้าถึง, หรือเซฟแบนด์วิดธ์ ฯลฯ ผ่านการใช้ Proxy ผู้ใช้งานส่งคำขอไปยัง Forward Proxy, และ Proxy จะส่งคำขอนั้นให้กับเว็บไซต์หรือข้อมูลที่ต้องการ ข้อมูลที่ได้รับกลับมาจากเว็บไซต์จะถูกส่งกลับมายังผู้ใช้งานผ่าน Forward Proxy

Reverse Proxy

ในการใช้งาน, คือการที่ผู้ใช้งานภายนอกองค์กร (หรือจากอินเทอร์เน็ต) ต้องการเข้าถึงเซิร์ฟเวอร์ที่อยู่ภายในองค์กร ผู้ใช้งานส่งคำขอไปยัง Reverse Proxy, และ Reverse Proxy จะส่งคำขอนั้นให้กับเซิร์ฟเวอร์ภายในที่เหมาะสม เซิร์ฟเวอร์ภายในส่งข้อมูลกลับมายัง Reverse Proxy และ Reverse Proxy จะส่งข้อมูลนั้นกลับมายังผู้ใช้งาน

ประโยชน์ของ Reverse Proxy

  • Load Balancing: กระจายภาระของการทำงานให้กับหลายเซิร์ฟเวอร์
  • Caching: เก็บข้อมูลที่ถูกขอมาบ่อย ๆ ในความจำเพื่อการดึงข้อมูลเร็วขึ้น
  • SSL Termination: การจัดการการเข้ารหัส SSL ที่ Reverse Proxy แทนที่จะทำในเซิร์ฟเวอร์ภายใน
  • Protection: ป้องกันเซิร์ฟเวอร์ภายในจากการเข้าถึงโดยตรงจากผู้ใช้งานภายนอก

เมื่อเราพูดถึง "Proxy ปกติ" เรามักจะหมายถึง Forward Proxy ซึ่งทำหน้าที่เป็นตัวกลางระหว่างผู้ใช้งานกับอินเทอร์เน็ต, ในขณะที่ Reverse Proxy ทำหน้าที่เป็นตัวกลางระหว่างผู้ใช้งานจากอินเทอร์เน็ตกับเซิร์ฟเวอร์ภายในขององค์กร.

Logo
By Admin

บมความอื่นๆ

Logo

100/280 Soi 17, Delight Village, Bang Khun Thian - Chaitalay, Phanthai Norasing, Samut Sakhon 74000


Copyright © 2024 DriteStudio All Rights Reserved.

🤒 😌 😘
Chat with us.